Poslání a cíl domova pro seniory

Poslání našeho domova je podporovat a pomoci lidem seniorského věku při překonávání obtíží spojených s jejich nepříznivou životní situací, podporovat je v soběstačnosti a udržovat přirozené vazby, zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu kvalifikovaného personálu řídícího se mottem:
Domov s péčí - péče s láskou .

Cíl služby

 • umožnit prožít důstojné stáří
 • podpora co nejdelší zachování soběstačnosti uživatelů
 • zachování stávající soběstačnpsti uživatelů domova po co nejdelší možnou dobu

 

Cílová skupina

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osobě, kterou nelze zajistit rodinnou nebo terénní službou.
Věková struktura : mladší senioři od 60 do 80 let
                                 starší senioři nad 80 let

Kapacita domova je 69 osob

 

Službu neposkytujeme žadatelům

 • kteří svým chováním z důvodu duševní poruchy výrazně narušují klidné soužití s ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ostatními uživateli

 • kteří ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní zdravotní péči,

 • kteří trpí akutní infekční chorobou,

 • kteří jsou závislí na alkoholu, návykových a omamných látkách

 • kteří chtějí svým pobytem vzařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých, přičemž se neocitli v sociálně nepříznivé situaci.

  

Řešení stížností

Uživatel, blízké osoby, organizace a instituce zabývající se ochranou lidských práv, mají možnost využít kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli ohroženi. Stížnosti jsou pracovníky zařízení chápání jako výkon práva uživatele a příležitost ke zvýšení kvality služeb. Zařízení má pro podávání a řešení stížností stanoveno pro uživatele i pracovníky trvale dostupná písemná pravidla - v odkazu Dokumenty
V DpS je k dispozici Kniha stížností, kde jsou evidovány všechny podané návrhy a uvedený způsob vyřízení. Kniha stížností na kvalitu stravování je dostupná v jídelně DpS.
 • Stížnost může být podána písemně, ústně nebo anonymně - schránka důvěry ve vstupní hale DpS.

 • Podmínky pro vyřizování stížností a lhůt jsou stanoveny směrnicí.

 • Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který bude při vyřizování stížnosti zastupovat.

 • Stížnost lze podat i při soukromém rozhovoru s kýmkoliv z vedení organizace, případně prostřednictvím ostatních zaměstnanců.

 • Uživatelé jsou poučeni o možnostech odvolání ke zřizovateli nebo nezávislému orgánu.