Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“
ve znění zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb. a zák. č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb., zákonů č. 375/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 181/2014 Sb., č. 222/2015 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 301/2016 Sb. a č. 368/2016 Sb.
   
 
Označení zřizovatele příspěvkové organizace:
 
Statutární město Brno, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, IČ  44 99 27 85
 
 
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace:

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, se sídlem Okružní  832/29, 638 00 Brno, IČ:  70 88 72 50
 
Účel a předmět činnosti organizace
 
Příspěvková organizace vznikla dnem 01.01.2001 dle zřizovací listiny, jejíž úplné znění schválilo Zastupitelstvo města Brna dne 12.12.2000, č.j. Z3/024.
 
Domov pro seniory  Okružní ( dále jen DS ) je zařízením sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006. Sb. o sociálních službách v platném znění.
Posláním DS je zajištění poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - provozování domova pro seniory podle § 49 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, - poskytování odlehčovací služby podle § 44 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, v souladu s prováděcími právními předpisy a zřizovací listinou organizace.

Předmět činnosti:         
a) poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace - poskytování základního sociálního poradenství
b) poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - provozování domova pro seniory
c) poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí - poskytování odlehčovacích služeb
 
Hlavní činnost
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, má DS zaregistrovány tyto sociální služby:
  • Domov pro seniory
  • Odlehčovací služby
DS zajišťuje v rámci hlavní činnosti dále
  • komplexní léčebně preventivní péči
  • zdravotně - ošetřovatelskou a rehabilitační péči podle smlouvy se zdravotními pojišťovnami
  • základní sociální poradenství
 
Jiná činnost:
Organizace může vyvíjet doplňkovou činnost v souladu se zásadami vztahů orgánů Statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, schválenými R4/0690 schůzí Rady města Brna konanou dne 29.4.2004 s účinností od 17.5.2004, dle zřizovací listiny je oprávněna vykonávat  hostinskou činnost.
 
Organizace v rámci jiné činnosti žádné činnosti aktuálně nevykonává.
   
Statutární orgán
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný zřizovatelem, který zastupuje DS navenek a je osobou oprávněnou samostatně jednat jménem organizace.
   
Organizační struktura  
 
Adresa organizace  
Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace
Okružní   832/29
638 00 Brno
Česká republika
 
 
Kontakty
 
Telefonické a emailové spojení
Pevná linka  +420 545 549 371
 
e-mail.                         
info@okr.brno.cz
 
Datová schránka  
 
ID:   pnakiv2  
Internetové stránky  
https://www.okr.brnods.cz/  
 
IČ :70 88 72 50  
DIČ : CZ70 88 72 50 DS není plátcem DPH
 
 
Bankovní spojení
Komerční banka a.s.
 
číslo účtu : 27-7203120207  
   
Žádosti o informace  
Žádost o p
Ústní (osobní a telefonická) žádost o informace na   tel. +420 545 549 371
Osobně  - ředitelna   pondělí – pátek 8.00 – 15.00
 
 
Písemně na adrese:
Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace
Okružní  832/29
638 00 Brno
Česká republika
 
Elektronicky na e-mail:  info@okr.brno.cz
ID   pnakiv2



již zveřejněné
Požaduje-li žadatel informace, které  DS již zveřejnila, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje přímé poskytnutí informace, musí podat žádost písemně.

nezveřejněné
Informace je žadateli poskytnuta ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen (nebo pokud by mu požadovaná informace nebyla vůbec poskytnuta),  musí žádost podat písemně.


Příjem žádosti a dalších podání:

Žádost je podána dnem, kdy ji DS obdržela.

Ze  žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé: 

  -  označení DS, jakožto subjektu, kterému je určena, 

  -  že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, 

  -  jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby, 

  -  název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve DS žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, DS žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve DS žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne DS o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti DS, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí DS žadateli do 7 dnů od podání žádosti.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí DS žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji DS poskytne.
DS poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.
Neposkytují se informace :

  -  vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům

  -  týkající se osobních údajů

  -  označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá 
     oprávněný přístup

  -  získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí

  -  souvisí s probíhajícím trestním řízením

  -  týkající se rozhodovací činnosti soudů

  -  označené za obchodní tajemství

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět  (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne  DS ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí  informace vydá ředitel DS rozhodnutí.
 
Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace.  DS předá odvolání do 15 dnů zřizovateli, kterým je Statutární město Brno, ten o odvolání do 15 dnů rozhodne.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní DS písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem o svobodném, přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje  zřizovatel -  Statutární město Brno.
 
Sazebník úhrad za poskytování informací:
 
DS je oprávněno žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů data s odesláním informací žadateli. DS si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že DS bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady předem žadateli. Z oznámení musí být zřejmé, jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
 
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 -ti dnů od dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, DS tuto žádost o poskytnutí informace odloží.

Poskytnutí informace s náklady do 50,-Kč bezplatně
 
Pořízení kopií :
   -  jednostranná kopie A4 – 3,00 Kč/stranu( A3 – 6 Kč/1 list)
   -  oboustranná kopie A4 – 4,00 Kč/stranu( A3 – 8 Kč/1 list)
   -  barevná kopie A4 –5ti násobek čb. kopie
  
Práce s archiváliemi - 100,00 Kč za každou započatou hodinu

1 ks nosiče CD   30,00 Kč                                                                                                                                                                                                        1 ks nosiče DVD   40,00 Kč
 
Při  zaslání poštou bude účtováno poštovné v platné výši  + balné  10,00 Kč
 
Výroční zprávy o činnosti DS v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 
Za rok 2019
 
   
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých DS jedná a rozhoduje
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 372/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 128/2000 Sb. Sb., o obcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 505/2006 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
 

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.
   
Seznam poradenských a ostatních externích subjektů působících na základě uzavřené mandátní, či jiné smlouvy
 
DS spolupracuje s těmito externími firmami:
  • IReSoft, s.r.o./ Cygnus II/ IT služby
  • Omega servis /IT služby správa sítě
  • Ing. Irena Osvaldová/supervize
  • Advokátní kancelář JUDr. Margita Dostálová, advokátka/ právní služby/
 
 
 
 
 
 
Vzory podání
 
Vzor žádosti o podání informace

 
 Adresát (povinný subjekt)
Domov pro seniory Okružní , příspěvková organizace
Okružní  832/29
638 00 Brno
Česká republika
 
Žadatel:
 
Jméno a příjmení, datum narození (u fyzických osob),
Název, IČ (u právnických osob):
 
Adresa trvalého bydliště/sídla:
Doručovací adresa, pokud je odlišná od místa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa:
 
Žádost o poskytnutí informace
 
Na základě ustanovení § 13 zákona č. 106r/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám od Domova pro seniory Okružní , příspěvková organizace, poskytnutí informace………………………………….
 
Datum podání žádosti:                                                         Podpis žadatele
 
 
 
 
Vzor odvolání
 
Adresát (nadřízený orgán)
 
Statutární město Brno
Sociální odbor - Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
Koliště 19, Brno 601 67
 
Žadatel:
 
Jméno a příjmení, datum narození (u fyzických osob),
Název, IČ (u právnických osob):
 
Adresa trvalého bydliště/sídla:
Doručovací adresa, pokud je odlišná od místa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa:
 
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti
 
Na základě ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podávám odvolání proti rozhodnutí  Domova pro seniory Okružní , příspěvková organizace , č.j.   ……… ze dne ………………….., kterým odmítl poskytnout informaci*…………………….
 
 
Datum podání odvolání:                                                                               Podpis žadatele
 
*Uvést, v jakém rozsahu žadatel rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jejž mu předcházelo. Napadnout lze jen výrokovou část rozhodnutí, nikoliv odůvodnění. Žadatel také uvede, čeho se domáhá.